Testimony Opposed to S3939

Read the full testimony now.

View Testimony